Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacyverklaring Esteem Administratie & Belastingadvies

Contactgegevens:

Esteem Administratie & Belastingadvies (verder te noemen: “Esteem”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Kastanjelaan 63a (2743 BX) te Waddinxveen. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0182-538686 of per email via info@esteem.nl.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Esteem persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Esteem.

 Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

– cliënten van Esteem;
– potentiële cliënten met wie Esteem contact heeft gelegd of wil leggen;
– bezoekers van de website van Esteem;
– alle andere personen die contact opnemen met Esteem of van wie Esteem persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt deze Privacyverklaring niet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens, zoals jaaropgaven van inkomen en/of vermogen die nodig zijn ter behandeling van uw zaak/dossier;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
  • IP-nummer
  • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt. Op de website vindt u ons cookie statement.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals bijv. LinkedIn of Facebook;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betrefffende social media platforms. Evenmin is Esteem verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Het uitvoeren van (een overeenkomst waarin u ons) een opdracht (hebt verstrekt) tot het leveren van (juridische, financiële, administratieve en/of fiscale) diensten.
 • Indien u een zaak in behandeling geeft worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze dienstinformatie. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

 • Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Esteem en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Esteem en u.
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Esteem verwerkt over bijvoorbeeld uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken: soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheids-onderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
 • Het maken van gebruikersstatistieken: de gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De rechtsgronden waar Esteem zich op baseert zijn:

 • Toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van (juridische, financiële, administratieve en/of fiscale) diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT): verplicht fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort) en/of uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

Verwerkers:

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden. Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen.
 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
 • Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER. Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van fiscale en/of financiële diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u ondersteuning verlenen.

Momenteel werken wij met de volgende (sub-)verwerkers:

Snelstart Software B.V.

Radar B.V.

Loon Salarissoftware B.V.

Reed Business Information Ltd

David Bakker Pensioenadvies.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens:

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0182-538686 of info@esteem.nl.

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@esteem.nl of te bellen met 0182-538686. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Wij behouden ons tevens het recht voor om (sub-)verwerkers te wijzigen of toe te voegen. Ook kan regelgeving wijzigen.

In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen.

We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft.