Nieuws

Indienen schriftelijk verzoek ambtshalve vermindering box 3 voor de jaren 2017-2020 niet-bezwaarmakers niet meer nodig!

Gisteren heeft het RB samen met de andere koepel- en belangenorganisaties overleg gehad met het ministerie van Financiën inzake de ‘massaal bezwaar plus’ procedure voor niet-bezwaarmakers. Hierbij kwam ook het schriftelijk indienen van het verzoekschrift ambtshalve vermindering box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmakers ter sprake. Zoals het ministerie in haar ambtelijke brief aan de koepelorganisaties van vorige week en in de antwoorden op Eerste Kamervragen van afgelopen vrijdag heeft aangegeven, heeft het ministerie van Financiën duidelijk gemaakt dat niet-bezwaarmakers voor box 3 over de jaren 2017-2020 – die geen verzoek om ambtshalve vermindering indienen – dezelfde rechten hebben als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Hiermee bevestigt de staatssecretaris als wetgever, maar ook als beleidsuitvoerder, dat het indienen van een verzoek box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmaker niet meer nodig is. Het RB meent net als de SRA en het NBA dat nu vaststaat dat automatisch rechtsherstel volgt, mits de Hoge Raad zou oordelen dat niet-bezwaarmakers toch recht hebben op ambtshalve vermindering.

Eén mogelijke uitzondering
Mogelijk is voor een heel kleine en specifieke groep een individueel verzoek te overwegen. Dit betreft een groep belastingplichtigen die nu overwegen om in kostbare en langdurige procedures door te procederen tot aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Op dit moment is nog onduidelijk of deze groep toegang heeft tot het EHRM wanneer zij geen schriftelijk verzoek hebben ingediend maar meeliften op de ‘massaal bezwaar plus’ procedure. Voor nu achten wij het niet zinvol dat deze groep veiligheidshalve toch schriftelijke verzoeken om ambtshalve vermindering indienen.

 

Bron: Register Belastingadviseurs

Verder lezen

Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Het kabinet zegt dat als de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stelt, alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak. U hoeft voor niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 daarom geen verzoek meer in te dienen.

Het kabinet heeft, sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 20 mei 2022, na onderzoek besloten om geen compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Dit zou voor het merendeel toekomen aan mensen waarbij het box 3-vermogen hoger is dan €200.000. Voor het kabinet was de bestaanszekerheid van mensen die nu al moeite hebben de rekeningen te betalen prioriteit. Daarom is gekozen voor een omvangrijk koopkrachtpakket. De niet-bezwaarmakers vinden dit besluit onrechtvaardig, met massale reacties tot gevolg. 

Massaal bezwaar plus

Het indienen en afhandelen van deze verzoeken levert veel werk op, zowel voor belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, omdat ieder verzoek individueel behandeld moet worden. Er nu is dus toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad. Daarom loopt nu de procedure ‘massaal bezwaar plus’.   

In één keer een besluit

Met het invoeren van ‘massaal bezwaar plus’-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen. Hierdoor hoeft de Belastingdienst niet alle verzoeken individueel te behandelen.

Zo wordt voorkomen dat u alsnog een verzoek voor de niet-bezwaarmakers in moet dienen, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in deze procedure in het gelijk stellen. De al ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is.

Kleine kans op compensatie

U kunt uw klanten erop wijzen dat het kabinet benadrukt dat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022, duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren. 

Gesprekken met belangenorganisaties

Deze nieuwe procedure bij de Hoge Raad gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) in aanmerking komen voor rechtsherstel. Deze procedure komt er na constructief overleg met de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond. Met deze belangenorganisaties worden procesafspraken gemaakt over de procedure. Begin 2023 wordt de aanwijzing voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ gedaan.

Bron: Rijksoverheid

Verder lezen

Kom in actie voor rechtsherstel (bericht van de Bond voor Belastingbetalers)

Wilt u rechtsherstel in de box 3-zaak dan moet u nu zelf in actie komen. Op Prinsjesdag heeft staatsecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de groep van 1 miljoen niet-bezwaarmakers in de box 3-procedure, niet in aanmerking komt voor financiële compensatie. Dit besluit komt op 5 en 6 oktober tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde. Het is zaak nu de Kamerleden te attenderen op het onrecht van het kabinetsbesluit. U kunt hier het verschil maken met ons.

 

Mail uw volksvertegenwoordiger

U kunt ons helpen door de woordvoerder Financiën van uw politieke partij in de Tweede Kamer een e-mail te sturen. Dit is nu meer dan ooit nodig. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de impact. Vraag daarom ook aan mensen in uw omgeving om actie te ondernemen. Wij weten van de Kamerleden dat zij verbluft zijn over de vele reacties uit uw kring en dat dit impact heeft.

U kunt het emailadres van uw volksvertegenwoordiger via deze link vinden. Stuurt u zo spoedig mogelijk een bericht, maar bij voorkeur voor dinsdag 4 oktober.

Hoe kunt u ons en uzelf helpen? 

Door het besluit van het kabinet dreigen 1 miljoen spaarzame burgers te worden uitgesloten van financiële compensatie. De Bond voor Belastingbetalers tracht zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om de leden van de Tweede Kamer te benaderen, dus zeker ook uw hulp is essentieel. Stuurt u onze nieuwsbrief alstublieft door naar buren, familie en vrienden en vraag hen ook in actie te komen en een e-mail te sturen aan hun volksvertegenwoordiger.

In de afgelopen 8 jaar steunden velen van u ons. Ik ben hen zeer dankbaar. Nu rekenen wij ook op uw hulp!

Dank voor uw steun!

https://bondvoorbelastingbetalers.nl

Verder lezen

Box 3-heffing en de toets aan het bijstandsniveau

23 november 2021 (bron: rb.nl)

Op 9 november 2021 heeft Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak (ECLI:NL:RBNNE:2021:4802) gedaan over de box 3-heffing die weer een stap verder gaat. Tot op heden werd geconcludeerd dat in bepaalde omstandigheden de box 3-heffing een individuele en buitensporige last is, maar dat de wetgever dit moest repareren. Rechtbank Noord-Nederland wacht nu niet op de wetgever, maar repareert het zelf.

In de onderliggende casus heeft het echtpaar geen inkomen uit box 1 of box 2 en leeft van het rendement (€ 26.427 rente en dividend per jaar) van het box 3-vermogen. Na aftrek van giften (€ 359) en box 3-heffing (€ 10.451) houdt het echtpaar een netto besteedbaar inkomen over van € 15.617 per jaar. De rechtbank constateert dat dit netto besteedbaar inkomen lager is dan de in dat jaar geldende bijstandsnorm voor gehuwden. De rechtbank trekt de conclusie dat het echtpaar moet interen op hun vermogen om de box 3-heffing te betalen, wat de wetgever niet bedoeld kan hebben. Om ervoor te zorgen dat het echtpaar op bijstandsniveau blijft, verlaagt de rechtbank de box 3-heffing van € 10.451 naar een bedrag van € 3.250.

Concluderend legt de rechtbank het door de Hoge Raad voorgeschreven beoordelingskader zodanig uit dat bij de beoordeling of er sprake is van een individuele en buitensporige last, de gehele financiële situatie en alle relevante feiten en omstandigheden van belastingplichtigen moeten worden meegewogen. Daarbij is in ieder geval het box 1- en box 2-inkomen van belang. Het ontbreken van box 1-inkomen kan hierdoor voor de box 3-heffing eerder tot individuele en buitensporige last leiden dan bij belastingplichtigen die vanuit andere vormen van inkomsten de box 3-heffing makkelijker kunnen opvangen. Dit betekent dat als de belastingplichtige geen of weinig inkomen in box 1 en box 2 heeft, dat de kans groter is dat de belastingplichtige de box 3-heffing op grond van een individuele en buitensporige last kan verlagen.

Verder lezen

Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden naar 1 oktober 2021!

30 juni 2021

Het demissionaire kabinet heeft in een brief van 29 juni 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de aangenomen motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren. Dit betekent dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data in het aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, behalve de datum van 31 maart 2021 van de tweede bullet uit onderdeel 3.5. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling moet worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt de ondernemer toegang om vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het verlengen van het bijzonder uitstel (goedkeuring 2 van onderdeel 3.1).

Een aandachtspunt is dat Ministerie van Financiën verzuimd heeft om voorbeeld 2 van onderdeel 3.5 volledig aan te passen. De volgende zin is namelijk niet correct: “Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting over de maanden februari 2020 tot en met mei 2021.” In plaats van mei 2021 had daar augustus 2021 moet staan. Vanaf 1 oktober 2021 moet de ondernemer weer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Dit betekent dat de aangiften OB/LH september 2021 en/of de 10e vierwekenperiode en de aangiften OB 3e kwartaal weer tijdig (uiterlijk 31 oktober 2021) moeten worden betaald.

Heeft de ondernemer eerder dit jaar al verlenging van het uitstel van betaling van de Belastingdienst gekregen dan wordt het verlengde uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van betaling hebben ingediend, kunnen alsnog om verlenging van het uitstel van betaling tot 1 oktober 2021 vragen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van besluit noodmaatregelen coronacrisis.

bron: Register Belastingaviseurs

Verder lezen