Nieuws

Box 3-heffing en de toets aan het bijstandsniveau

23 november 2021 (bron: rb.nl)

Op 9 november 2021 heeft Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak (ECLI:NL:RBNNE:2021:4802) gedaan over de box 3-heffing die weer een stap verder gaat. Tot op heden werd geconcludeerd dat in bepaalde omstandigheden de box 3-heffing een individuele en buitensporige last is, maar dat de wetgever dit moest repareren. Rechtbank Noord-Nederland wacht nu niet op de wetgever, maar repareert het zelf.

In de onderliggende casus heeft het echtpaar geen inkomen uit box 1 of box 2 en leeft van het rendement (€ 26.427 rente en dividend per jaar) van het box 3-vermogen. Na aftrek van giften (€ 359) en box 3-heffing (€ 10.451) houdt het echtpaar een netto besteedbaar inkomen over van € 15.617 per jaar. De rechtbank constateert dat dit netto besteedbaar inkomen lager is dan de in dat jaar geldende bijstandsnorm voor gehuwden. De rechtbank trekt de conclusie dat het echtpaar moet interen op hun vermogen om de box 3-heffing te betalen, wat de wetgever niet bedoeld kan hebben. Om ervoor te zorgen dat het echtpaar op bijstandsniveau blijft, verlaagt de rechtbank de box 3-heffing van € 10.451 naar een bedrag van € 3.250.

Concluderend legt de rechtbank het door de Hoge Raad voorgeschreven beoordelingskader zodanig uit dat bij de beoordeling of er sprake is van een individuele en buitensporige last, de gehele financiële situatie en alle relevante feiten en omstandigheden van belastingplichtigen moeten worden meegewogen. Daarbij is in ieder geval het box 1- en box 2-inkomen van belang. Het ontbreken van box 1-inkomen kan hierdoor voor de box 3-heffing eerder tot individuele en buitensporige last leiden dan bij belastingplichtigen die vanuit andere vormen van inkomsten de box 3-heffing makkelijker kunnen opvangen. Dit betekent dat als de belastingplichtige geen of weinig inkomen in box 1 en box 2 heeft, dat de kans groter is dat de belastingplichtige de box 3-heffing op grond van een individuele en buitensporige last kan verlagen.

Verder lezen

Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden naar 1 oktober 2021!

30 juni 2021

Het demissionaire kabinet heeft in een brief van 29 juni 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de aangenomen motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren. Dit betekent dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data in het aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, behalve de datum van 31 maart 2021 van de tweede bullet uit onderdeel 3.5. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling moet worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt de ondernemer toegang om vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het verlengen van het bijzonder uitstel (goedkeuring 2 van onderdeel 3.1).

Een aandachtspunt is dat Ministerie van Financiën verzuimd heeft om voorbeeld 2 van onderdeel 3.5 volledig aan te passen. De volgende zin is namelijk niet correct: “Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting over de maanden februari 2020 tot en met mei 2021.” In plaats van mei 2021 had daar augustus 2021 moet staan. Vanaf 1 oktober 2021 moet de ondernemer weer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Dit betekent dat de aangiften OB/LH september 2021 en/of de 10e vierwekenperiode en de aangiften OB 3e kwartaal weer tijdig (uiterlijk 31 oktober 2021) moeten worden betaald.

Heeft de ondernemer eerder dit jaar al verlenging van het uitstel van betaling van de Belastingdienst gekregen dan wordt het verlengde uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van betaling hebben ingediend, kunnen alsnog om verlenging van het uitstel van betaling tot 1 oktober 2021 vragen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van besluit noodmaatregelen coronacrisis.

bron: Register Belastingaviseurs

Verder lezen

Coronacrisis: eenmalige TOGS en TVL niet belast

Hebt u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

Krijgt u van UWV een uitkering in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Die uitkering is wel belast.

Bron: Belastingdienst

Verder lezen

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Nederlandse webshopondernemers kunnen zich nu registreren voor het nieuwe éénloketsysteem.

De nieuwe Unieregeling geldt voor ondernemers die in de Europese Unie (EU) goederen leveren aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen, bijvoorbeeld verkoop via een webshop. Vanaf 1 juli moeten deze ondernemers meestal btw betalen in de EU-landen waar de goederen heen gaan. Dat geldt voor goederen die al in de EU zijn en voor goederen die de ondernemer importeert van buiten de EU.

Om te voorkomen dat de Nederlandse ondernemer zich moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar hij levert, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem, het zogenoemde OSS-loket. Daarmee handelt hij in één keer de btw-meldingen en betalingen over deze leveringen af voor alle EU-landen. De ondernemer kan dit éénloketsysteem ook gebruiken voor de diensten die hij levert aan particulieren in de EU.

Ondernemers kunnen zich voor de Unieregeling registreren via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst.

 

Bron: Belastingdienst

Verder lezen

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

  • U mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.
  • Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Krijgt u meerdere schenkingen in 2021? Geen probleem
In 2021 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 3.244. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.604.

 

bron: belastingdienst

Verder lezen