Nieuws

Reiskosten tijdens langdurige afwezigheid

Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag de werkgever maximaal 6 weken aaneengesloten deze vergoeding doorbetalen. De reden voor de afwezigheid doet er niet toe. Vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken in verband met de corona-crisis leveren allemaal hetzelfde resultaat op: langdurige afwezigheid. U mag dus op dit moment de reiskostenvergoeding waarschijnlijk nog doorbetalen. Maar over een paar weken niet meer. De onbelaste vergoeding mag uitbetaald worden tijdens de lopende maand en de kalendermaand die daar op volgt. Komt de werknemer midden in de maand weer naar het werk, kan de reiskostenvergoeding pas in de daar op volgende maand weer worden uitgekeerd.

Verder lezen

Coronaverklaring niet meer nodig bij uitstel van betaling

De Belastingdienst geeft meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw als een bedrijf daarom vraagt. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag besloten.

De uitstelmogelijkheid bestond al sinds vorige week maar de Belastingdienst vroeg nog om een ‘aanvullende verklaring’ van een accountant, dat het uitstel te maken heeft met de coronacrisis.

Ondernemers en bedrijven die langer uitstel willen dan drie maanden kunnen dat ook aanvragen. Hoe dan ook wil het kabinet de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden, zegt Vijlbrief toe. Er worden ook geen boetes meer opgelegd voor te late betaling en over belastingschuld hoeft geen rente meer te worden betaald.

Verder lezen

Maatregelen Coronavirus

Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

datum 17-03-2020

ARBEID

Werktijdverkorting

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is met onmiddellijke kracht ingetrokken en er wordt gewerkt aan een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Wat houdt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Deze periode kan éénmalig (onder nader te bepalen voorwaarden) worden verlengd met nog een keer 3 maanden.

 Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

 UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Voor wie kan een aanvraag worden ingediend?

De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een een aanvraag indienen.

Vanaf wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Zodra bekend is vanaf wanneer aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven.

Wat gebeurt  er met reeds ingediende wtv-aanvragen?

Reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp’ers

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat om zelfstandige ondernemers met financiële problemen te ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Op een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

WW-premiedifferentiatie

Zoals bekend betalen werkgevers per 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Omdat deze bepaling nu tot onbedoelde effecten kan leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg), zal dit worden aangepast.

Verder wordt de periode die werkgevers hebben om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen waaruit blijkt dat een werknemer reeds op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020. De gedachte hierachter is dat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen.

Noodloket

Er wordt gewerkt aan een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hierbij om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

FISCAAL

Fiscale maatregelen ter bevordering van de cashflow

Bijzonder uitstel van betaling

Er kan worden geopteerd voor bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan gaan om uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De ondernemer, of diens adviseur, hoeven niet langer meteen door een verklaring van een derde-deskundige te motiveren dat de ondernemer door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Bij binnenkomst van dit verzoek wordt zal invordering stop worden gezet. Deze verzoeken worden op een later tijdstip inhoudelijk beoordeeld. 

Belastingrente en invorderingsrente

Tijdelijk zal de invorderingsrente worden verlaagd van 4% naar 0,01%. Daarnaast zal voor alle belastingschulden de belastingrente zo snel mogelijk worden verlaagd naar 0,01%. Op dit moment bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% en voor de overige belastingen 4%. De verwachting is dat de belastingrente wordt verlaagd vanaf 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijke regeling geen verzuimboete

Door de Belastingdienst zal in de komende periode (deze periode is niet nader gespecificeerd) afzien van het opleggen van verzuimboetes voor (niet) tijdig betalen. Daarnaast worden opgelegde verzuimboetes teruggedraaid. Wij merken op dat geen sprake lijkt van uitstel voor het tijdig indienen van de aangifte.

Verlagen voorlopige aanslag

Indien van toepassing kunnen voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het jaar 2020 op verzoek worden verlaagd.

Afgedragen btw terugvragen

Indien afnemers niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen zou mogelijk onder voorwaarden afgedragen btw kunnen worden teruggevraagd.

Voorlopige verliesverrekening

Dreigt in het huidige (boek)jaar een verlies te worden gemaakt en is in het voorafgaande jaar winst gemaakt, dan kan onder voorwaarden worden verzocht om voorlopige verliesverrekening. U hoeft dan niet te wachten tot de aangifte definitief is vastgesteld. De voorlopige verliesbeschikking bedraagt maximaal 80% van het verrekenbare verlies.

Overige maatregelen ter bevordering van de cashflow | Regelingen liquiditeitsproblemen

MKB

Door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wordt in eerste instantie aangegeven dat bedrijven samen oplossingen kunnen zoeken in de vorm van overbruggingskredieten, opschorten van aflossing en rentebetalingen en dergelijke. Daarnaast zal de borgstelling MKG-kredieten worden verruimd. In de huidige regeling is dit van 50% van het krediet van de financier. De borg van de overheid is 90%. De 50% borgstellingskrediet zal worden opgerekt naar 75% borgstellingskrediet. Deze tijdelijke maatregel zal gelden tot 1 april 2021.

Toeristensector

Voor de toeristensector wordt in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezien of de inning van voorlopige aanslagen toeristenbelasting kan worden stopgezet.

Indien u vragen heeft dan horen wij het graag.

Bron: Buren Legal
Verder lezen

Update Entreef btw naar 9%

Vandaag is er door de Eerste Kamer gestemd over het belastingplan 2019. Het belastingplan is aangenomen en daarmee is de verhoging van het lage btw tarief naar 9% een feit.

De update die in Entreef de verhoging regelt is klaar. Abonnementhouders zullen de update binnenkort ontvangen. Heeft u geen abonnement, maar wilt u wel de update ontvangen, neem dan contact op met Esteem.

Verder lezen

Medisch specialist in maatschap is ondernemer

X heeft voor diverse medisch specialistische handelingen voor de maatschap mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie op naam van die maatschap declaraties ingediend bij de ziekenhuisadministratie. X was geen maat in die maatschap. X kreeg van het ziekenhuis 50% van het bij de zorgverzekeraar gedeclareerde bedrag uitbetaald. In geschil is het ondernemerschap. Hof Arnhem-Leeuwarden overwoog dat niet kan worden gezegd dat X haar werkzaamheden in het ziekenhuis zelfstandig en voor eigen rekening en risico heeft verricht en daarbij ondernemersrisico liep. Tegen dit oordeel heeft X met succes cassatieberoep ingesteld. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de omstandigheden dat X declareerde op naam van de maatschap en geen eigen declaratierecht had, en dat zij van de gedeclareerde bedragen ‘slechts’ vijftig percent kreeg uitbetaald. Aan deze omstandigheden kon het hof echter niet zonder meer de conclusie verbinden dat X niet aan het zelfstandigheidscriterium voldeed. Het hof diende deze omstandigheden te bezien in samenhang met de vereisten van continuïteit en het lopen van ondernemersrisico (vgl. HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9774). Over de continuïteit van de werkzaamheden van X heeft het hof echter niets vastgesteld. Verder is zonder nadere motivering onbegrijpelijk waarom het risico dat X liep doordat zij geen inkomsten genoot indien zij niet voor de werkzaamheden werd ingezet, in dit verband van geen betekenis zou zijn. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Bosch, HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2203.

De reden waarom medisch specialisten in 2015 de bv in gingen en coöperaties gingen opzetten, was dat zij het recht om zelfstandig aan de zorgverzekeraars te declareren kwijtraakten. De gedachte was dat dit het einde van hun fiscale ondernemerschap zou inluiden. In deze zaak was voor rechtbank en hof de afwezigheid van het zelfstandige declaratierecht de doorslaggevende reden om X het fiscale ondernemerschap te ontzeggen. De Hoge Raad maakt daar ons inziens terecht korte metten mee. Hieruit kan worden afgeleid dat de hiervoor genoemde herstructureringen niet nodig zijn geweest.

Verder lezen