Nieuws

HomeMedisch specialistGebruikelijk loon medisch specialisten 2018 (vervolg)

Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018 (vervolg)

Het gebruikelijk loon van medisch specialisten voor 2018 is vastgesteld op €130.950, verhoogd met 75% van de eventueel van toepassing zijnde verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Het voorgaande is gebaseerd op het loon voor medisch specialisten volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten onderdeel van de ziekenhuis CAO van €174.600. De privé verschuldigde pensioenpremie is aftrekbaar in de IB, wat ook geldt voor de medisch specialist in bv-vorm.

Volgens de belastingdienst zou het gebruikelijk loon voor de medisch specialist in 2018 als volgt berekend moeten worden:

Het loon voor een medisch specialist is volgens deze cao € 174.600. In dit bedrag is al rekening gehouden met de verhogingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage (=x).

(1) Daarmee wordt het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018:

  • 75% van € 174.600 = € 130.950
  • 75% van (€ 174.600 + x) = € 130.950 + 0,75 * x (als de medisch specialist de bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt)

Stel de pensioenpremie is € 20.000,-, Dank komt het gebruikelijk loon voor 2018 uit op:

75% van € 174.600 plus 75% van € 20.000 =         € 145.950

Ik ben het niet eens met dit standpunt van de belastingdienst. In de cao ziekenhuizen 2017-2019 wordt namelijk op pagina 31 beschreven dat de werkgever voor 50% de premie voor zijn rekening neemt. Het zou dan voor de hand liggen om dan ook de pensioenpremie voor 50% te tellen in de berekening van het gebruikelijk loon.

(2) Daarmee wordt het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018:

75% van € 174.600 plus 75% van € 10.000 =         € 138.450

Gesteld kan worden dat de verhoging van de grondslag met de pensioenpremie achterwege kan blijven omdat pensioen niet tot het loon behoort. Ook de fiscus heeft in het verleden dit standpunt ingenomen. Vergelijking de volgende opmerking van de staatssecretaris in de mededeling van 9 augustus 2011, nr. DGB 2011-4365 inzake intrekking van de procedure Hoge Raad nr. 2011/03022 n.a.v. uitspraak Hof Den Bosch van 27 mei 2011, nr. 10/00478: “In de wetsgeschiedenis wordt uitdrukkelijk aangesloten bij het loon in de zin van art. 10 Wet LB 1964. Pensioen behoort niet tot het loon in de zin van art. 10.” In de vaststellingsovereenkomst uit 2015 wordt bij de vaststelling van het gebruikelijk loon ook geen rekening gehouden met de pensioenpremie.

(3) Daarmee wordt het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018:

75% van € 174.600 =         € 130.950

Tot slot zou je nog een stap verder kunnen gaan. Als alleen naar de loonstrook van de Medisch Specialist in loondienst wordt gekeken en pensioen niet tot het loon behoort, zou je tot de volgende berekening van het gebruikelijk loon kunnen komen:

(4) €174.600 minus de €10.000 eigen bijdrage pensioen = € 164.400. 75% daarvan =        € 123.300
Deze laatste redenatie (4) gaat mij eigenlijk een stap te ver. Als pensioen niet tot het loon behoort, dat geldt dit voor zowel de bijtelposten als aftrekposten.

Conclusie

Op grond van bovenstaande zou ik standpunt (3) prima te verdedigen vinden. Daarmee zou het gebruikelijk loon van een ervaren medisch specialist voor 2018 uitkomen op € 130.950